Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1. Çiçek Advocatuur is gevestigd te ’s-Gravenhage.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door of namens opdrachtgevers aan Çiçek Advocatuur worden gegeven, en tevens op alle opdrachten die, in het kader van een opdracht door Çiçek Advocatuur aan derden worden verstrekt. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op vervolgopdrachten of gewijzigde of aanvullende opdrachten.
3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van ieder die bij Çiçek Advocatuur werkzaam is of was, en een ieder die door Çiçek Advocatuur wordt ingeschakeld.
4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2: De opdracht

1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Çiçek Advocatuur.
2. Alle opdrachten worden aangemerkt als aan Çiçek Advocatuur verstrekte opdrachten, die onder haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404; 7:407 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Çiçek Advocatuur vrij te bepalen welke advocaat bij de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld.
4. Çiçek Advocatuur kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. Çiçek Advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal bij de keuze van deze derden (behoudens in geval van procureurs- of deurwaardersbijstand) zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, tevoren met de opdrachtgever overleg plegen. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Çiçek Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
5. Ieder der partijen kan de opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de verrichtte werkzaamheden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. Indien de uitvoering van een opdracht door Çiçek Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Çiçek Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Çiçek Advocatuur komt. Op verzoek kan een dekkingsoverzicht worden toegezonden.
2. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in 3.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Çiçek Advocatuur in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4. De aansprakelijkheid van Çiçek Advocatuur vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de (eventuele ) aansprakelijkheid leidt Çiçek Advocatuur schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
5. De opdrachtgever vrijwaart Çiçek Advocatuur voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever en vergoedt de kosten die Çiçek Advocatuur in verband met dergelijke aanspraken in redelijkheid moet maken.

Artikel 4: Honorarium

1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Çiçek Advocatuur vastgestelde uurtarieven.
2. Çiçek Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Het te wijzigen uurtarief wordt aan de opdrachtgever schriftelijke bekendgemaakt. 
3. De opdrachtgever is naast het uurtarief tevens het bedrag verschuldigd dat gemoeid is met verschotten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, en voor zover van toepassing kosten van derden. Tevens is opdrachtgever kantoorkosten van 6% van het honorarium, alsmede omzetbelasting verschuldigd.
4. Çiçek Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de werkzaamheden worden aangevangen dan wel voortgezet. Çiçek Advocatuur is gerechtigd om een betaald voorschot aan te wenden voor openstaande declaraties.
5. Tenzij anders overeengekomen factureert Çiçek Advocatuur iedere maand.

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtgever

1. Betaling van declaraties van Çiçek Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke (handels)rente, alsmede voor alle door Çiçek Advocatuur in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Çiçek Advocatuur is gerechtigd om, indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, de werkzaamheden op te schorten of te staken.
3. Çiçek Advocatuur en haar Stichting Derdengelden zijn gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (wenden) ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Çiçek Advocatuur verschuldigd is.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt door Çiçek Advocatuur noch door de Stichting Derdengelden rente over derdengelden vergoed.

Artikel 6: Klachten- en Geschillenregeling

1. Çiçek Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de interne klachtenregeling niet tot een oplossing van een geschil tussen Çiçek Advocatuur en de opdrachtgever leidt, kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze Commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat bij de totstandkoming van de opdracht aan de opdrachtgever ter hand is gesteld. Het reglement ligt ter inzake op het kantoor van Çiçek Advocatuur en wordt op verzoek toegezonden.  
2. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging van Çiçek Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt mede van toepassing geacht, indien er vervolgopdrachten voortvloeien voor opdrachtgevers welke niet specifiek tot stand zijn gekomen door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging.
3. Geschillen die zich niet lenen voor behandeling volgens de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Artikel 7: Gearchiveerde dossiers

1. De door Çiçek Advocatuur ten behoeve van een opdrachtgever aangelegde dossiers zullen na afwikkeling van de opdracht vijf jaar worden bewaard en daarna vernietigd.
2. De opdrachtgever ontvangt alle originele documenten retour alvorens het dossier gearchiveerd wordt.  
3. Voor het toezenden van afschriften van documenten uit gearchiveerde dossier, die reeds eerder aan de opdrachtgever zijn toegezonden, is door de opdrachtgever per keer een vast tarief van € 25,00 verschuldigd.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Çiçek Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Artikel 9: Overige bepalingen

1. Çiçek Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen, nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden, zijn bezwaar tegen de gewijzigde voorwaarden kenbaar heeft gemaakt.
2.  Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De strekking van de algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd.

Çiçek Advocatuur is gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56099207. Van toepassing is steeds de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en). 

Wilt u juridisch advies of
een afspraak maken?

Plan het dan direct in door op de onderstaande knop te klikken.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam