Privacy Policy

Çiçek Advocatuur vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij streven er dan ook naar een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Met dit Privacy Statement verschaffen wij u deze informatie.

Contactgegevens

Çiçek Advocatuur is gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 26099207. Telefonisch kunt u ons bereiken op 070-406 04 28 en per e-mail via info@cicekadvocatuur.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze juridische dienstverlening en de uitoefening van het beroep van advocaat. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor het innen van declaraties en om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens

Wij zullen slechts de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van uzelf door de gegevens aan ons te verstrekken via de e-mail, telefoon, app, sms, post en/of mondeling tijdens gesprekken. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de dienstverlening of die via openbare bronnen bekend zijn geworden.
De navolgende persoonsgegevens worden verwerkt door ons:

 • NAW-gegevens van uzelf;
 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum plaats;
 • Geslacht en nationaliteit;
 • BSN;
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld gegevens betreffende uw (voormalige) huwelijk/relatie, uw inkomens-/vermogenssituatie, gegevens betreffende uw (ex-) partner en uw kinderen alsmede zo nodige medische gegevens).


Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met u;
 • Voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen;
 • Nakoming van de wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld identificatie in het kade van de Wwft of de advocatenwet;
 • Beheer van cliëntenbestand;
 • Facturering en zo nodig inning van gelden al dan niet middels incassomaatregelen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Çiçek Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband et (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Bezwaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u aan ons sturen via bovenstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Website en links naar andere websites

Onze website (www.cicekadvocatuur.nl) is beveiligd met een betrouwbaar SSL certificaat. Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die websites is voor uw eigen risico. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Fraude

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Google analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Website van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Aanpassing Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wilt u juridisch advies of
een afspraak maken?

Plan het dan direct in door op de onderstaande knop te klikken.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam